Política de Protecció de Dades Personals

 

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, d'ara en avant Caixa Ontinyent.
Domicili: Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (València)
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:
 

dpo@caixaontinyent.es

Amb quines finalitats tractarem les seues dades personals?

L'informem que totes les dades tractades per Caixa Ontinyent són necessàries per a les finalitats descrites en la present Política de Privacitat i el fet de no facilitar-les suposaria la impossibilitat de poder gestionar adequadament la relació existent amb vostè. 
A continuació, es descriuen les diferents finalitats amb les quals es tracten les seues dades personals i les bases que legitimen el tractament:
-Tractament per execució de la relació contractual entre vostè i Caixa Ontinyent o aplicació de mesures precontractuals

-Gestionar la relació comercial amb potencials clients, ateses les diferents sol·licituds d'informació sobre els productes o serveis oferits per Caixa Ontinyent.
-Formalitzar la relació contractual, la qual cosa comprendrà el procés de contractació i la signatura dels contractes.
-Gestionar, mantindre i controlar d'una forma efectiva la relació derivada de la contractació dels productes o serveis oferits per *Caixa Ontinyent, fins i tot en la seua fase precontractual

Tractament per un interès legítim

Tractarem les seues dades per a:

-la prevenció del frau,
-màrqueting directe, publicitat i comunicacions comercials en línia amb el desenvolupament del negoci dels nostres propis productes i/o serveis financers. Les accions comercials podran realitzar-se per qualsevol mitjà, inclòs els telemàtics,
-l'anàlisi d'estudis estadístics, simulacions de dades, establiments de preus i estudis sobre rendibilitats de possibles productes,
-Realitzar perfilats sobre la base de les dades personals dels quals disposa Caixa Ontinyent amb la finalitat de conèixer els productes i serveis que més es poden ajustar al seu perfil, de manera que puga maximitzar la qualitat i el rendiment dels mateixos i, d'aquesta manera, personalitzar les propostes, oferint-li les millors ofertes sobre productes i serveis que puguen ser del seu interès. Especialment, tractarem els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que vostè tinga contractats o sobre els que haja consultat. 
-actualitzar-los (els facilitats prèviament per vostè), amb base en altres fonts pròpies per a l'adequat manteniment de la relació contractual.
-avaluar la seua solvència a l'efecte d'oferir-li recomanacions sobre productes o serveis de Caixa Ontinyent,
-obtindre l'estat de compliment de les obligacions en els diferents sistemes d'informació creditícia,
-de la mateixa manera es podrà, en l'aplicació de mesures precontractuals, consultar l'estat de compliment de les obligacions en els diferents sistemes d'informació creditícia, en relació amb els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que vostè tinga contractats amb *Caixa Ontinyent, així com les dades sobre la seua capacitat d'estalvi i endeutament, dur a terme la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que haja contractat o mantinga contractats,
-en el cas d'impagament de qualsevol de les obligacions derivades del contracte, les dades relatives al dèbit podran ser comunicats a fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries,  
-en el cas que vostè contracte amb Assegurances Caser un producte/i o servei la comercialització del qual haja sigut realitzada per Caixa Ontinyent, comunicarem les dades estrictament necessàries per al contracte, ja que aquesta comunicació pretén agilitar el tràmit de contractació.
-en el cas de la seua veu, quan l'informem prèviament, emmagatzemarem la conversa telefònica. 

Vostè podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments, nomenats amb anterioritat, basant-se en l’interès legítim, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades a: dpo@caixaontinyent.es  i explicant el motiu d'aquesta oposició, excepte en aquells casos en els quals l’interès del Responsable prevalga sobre els drets dels interessats.

Tractament per una obligació legal: Les seues dades seran tractades per a:

-una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament de les seues dades, aquests s'emmagatzemaran bloquejats amb l'únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l'oportuna cessió a requeriment de les autoritats,
-per a l'obtenció, emmagatzematge i gestió de dades biomètriques, amb l'única fi de la defensa legal, en cas de requerir-ho un procés judicial,
-en relació amb les seues dades identificatives i de residència, així com les dades relatives a tots els seus comptes que es recopilaran i es transferiran a l'Administració tributària espanyola perquè aquesta puga atendre els compromisos subscrits amb altres jurisdiccions en l'àmbit de l'assistència mútua en matèria tributària,
-recaptar en nom de tercers proveïdors aquelles dades de clients interessats a contractar els serveis corresponents, actuant Caixa Ontinyent com a intermediari i encarregat del tractament del proveïdor (sector segurs).
-per a l'execució de sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
-per a declarar a la Central d'Informació de Riscos de Banc d'Espanya (CIR) les dades necessàries per a identificar a les persones amb els qui es mantinguen, directa o indirectament, risc de crèdit. Així mateix s'informa del dret que assisteix a Caixa Ontinyent per a obtindre de la CIR informes sobre els riscos que pogueren ser registrats. 
-per al compliment de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme. 

Aquesta obligació legal romandrà una vegada finalitzat el contracte.

Tractament per consentiment exprés: Sempre que haja donat el seu consentiment exprés tractarem les seues dades personals per a:

-el desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per a oferir-li productes i/o serveis d'empreses participades o col·laboradores (CAIXA D'ASSEGURANCES REUNIDES Companyia d'Assegurances i Reassegurances S.A,CASER).Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.
-El desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per a oferir-li productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades o col·laboradores (CAIXA D'ASSEGURANCES REUNIDES Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A, CASER) tant en l'inici d'una relació precontractual com una vegada acabada la relació contractual amb Caixa Ontinyent. Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.
-consultar a empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i en general d'indicadors de risc quan li oferim finançament personalitzat en la seua relació precontractual.
-enriquir amb dades obtingudes de fonts externes el seu perfil comercial, per a oferir-li productes o serveis propis o d'empreses participades, basant-se en el resultat d'aquest perfilat.
-La utilització de “cookies” pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seues preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Pot obtindre més informació a través de la “política de cookies” sobre la qual se li sol·licitarà el seu consentiment abans d'iniciar la navegació.

En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb Caixa Ontinyent.

Qui intervé?

Depenent de la relació contractual es poden establir els següents intervinents Titulars, Avalista/Garant, Autoritzat i Representant el tractament dels quals estarà legitimat per una relació contractual.

Com obtenim les seues dades?

De la informació que vostè ens proporciona en la signatura del contracte.
Empreses que proporcionen informació sobre la solvència patrimonial i morositat.
Així mateix, si vostè exerceix el seu dret de portabilitat, les seues dades personals seran facilitats a Caixa Ontinyent.

A qui li comunicarem les seues dades?

Empreses participades o col·laboradores per Caixa Ontinyent (CAIXA D'ASSEGURANCES REUNIDES Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A, CASER) amb les següents finalitats:

-Desenvolupar accions comercials de productes i serveis. 
-Contractar productes i/o serveis d'aquestes entitats. 

Podran ser cedits a Organismes Públics, Agència Tributària, a Jutges i Tribunals en definitiva aquells que Caixa Ontinyent tinga una obligació legal.

En el cas que vostè autoritze un prestador de serveis d'informació sobre comptes o sol·licite la portabilitat de les seues dades, les seues dades personals seran cedits a l'entitat que vostè designe.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Tractarem les seues dades, sempre que siguen necessaris per a la finalitat per als quals van ser recollits i el temps establit per una obligació legal. 
A més d'aquells casos en els quals una vegada finalitzada la relació contractual disposem del consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials.

Quins són els seus drets?

-A saber si estem tractant les seues dades o no.
-A accedir a les seues dades personals.
-A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
-A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
-A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
-A portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. 
-A oposar-se a qualsevol dels tractaments nomenats amb anterioritat, basant-se en l’interès legítim.
-A presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atès correctament. 
-A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

Com puc exercir els meus drets?

-Disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets; pot sol·licitar-nos-el via correu electrònic o si ho prefereix, pot usar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
-Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de còpia del DNI o document oficial en vigor que li acredite.
-Els formularis poden ser enviats:

     - por correo postal a la dirección: 

    Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València

    (A/A. Delegat de Protecció de Dades)

     - por correo electrónico a:  dpo@caixaontinyent.es.